Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Kinepraktijk Els Sprangers hecht groot belang aan de bescherming van uw
persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht
voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat
u als persoon geïdentificeerd kan worden. Kinepraktijk Els Sprangers houdt zich aan de
wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als
patiënt heeft (waaronder AVG en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en
gezondheidsgegevens worden verwerkt door Kinepraktijk Els Sprangers, Voort 36, 2328
Meerle (ondernemingsnummer 0815.646.571) en worden enkel verwerkt voor het doeleinde
waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

In deze verklaring legt Kinepraktijk Els Sprangers uit hoe het uw persoonsgegevens
verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Kinepraktijk Els
Sprangers op het vlak van gegevensverwerking.

Kinepraktijk Els Sprangers verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt
door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in
het kader van deze activiteiten., alsook bij het verwerken van facturen en andere
boekhoudkundige documenten.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn
voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede
gezondheidszorg. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener
zijn opgelegden zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling
en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-
mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband
houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het
is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of
andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of
consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw
verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de
boekhoudkundige verwerking. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in
het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als
wanneer u dat elektronisch doet.

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling
van uw behandeling, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk
identificeerbare gegevens gebruikt.

Alle zorgverleners van Kinepraktijk Els Sprangers zijn eveneens gebonden aan het
beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel
van de zorg op zich te nemen.

Uw kinesitherapeutisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te
worden na de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die
niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen
bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Grondslagen voor de verwerking van gegevens

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie
die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het
kinesitherapeutisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de
verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over
leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij
communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het
bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er
tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw
gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders
geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw
behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op
beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u
een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben
tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door
verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen
ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen
OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden
verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en
machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden
samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen
worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken,
corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking
van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien
deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van
persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke
verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot
inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds
bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of
zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij
de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit
omvat bijvoorbeeld de papieren formulieren met patiëntengegevens worden in een
afgesloten kast bewaard, het gebruikte computerprogramma voorziet in voldoende
beveiliging zodat dit niet voor iedereen vrij toegankelijk is, we beschikken over een
procedure bij het gebruik van paswoorden.


Wijzigingen
Kinepraktijk Els Sprangers behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te
wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Versie 1, datum laatste wijziging 30/05/2019